We maken voor onze online groepslessen, personal training en fysiotherapie gebruik van Zoom. We zijn ons ervan bewust dat Zoom op dit moment geen onbevlekte status heeft op gebied van beveiliging en privacy. We hebben er echter vertrouwen is dat Zoom voor de invulling van de behoefte van ons en onze klanten veilig en transparant gebruikt kan worden. Wij hebben hiervoor de volgende waarborgen ingebouwd:

  1. We tekenen een verwerkersovereenkomst als onderdeel van Zoom TeleHealth licenties.
  2. We gebruiken deze licenties voor alle sessies de we hosten
  3. We hebben wachtwoorden ingesteld op alle sessies die we hosten
  4. We nemen een sessie alleen na overleg en met toestemming op, en dan alleen lokaal.

Als er nog vragen of zorgen zijn dan kun je die richten aan privacy@makeamove.today.


Make a Move hecht veel waarde aan de bescherming van alle en daarmee ook jouw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Make a Move houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Make a Move zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We hebben alles in een document op een rij gezet. Dit document kun je downloaden via de link hieronder. Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt of om een andere reden contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de contactpagina van deze website of via je trainer of fysiotherapeut.

Via deze link kun je onze hele Privacy Policy downloaden in pdf formaat.